Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux

Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux

Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux

Cấu trúc thư mục và ứng dụng của các thư mục trong Linux

1./ Thư mục trong linux

thư mục root hay / sau đó sẽ phần bổ đến các thư mục con bên trong.