Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy

Tìm hiểu và cấu hình Dynamic subdomain, ví dụ cấu hình trên nginx và haproxy

1./ Định nghĩa Dynamic Subdomain

Dynamic subdomain là quá trình cấu hình tự động các subdomain trên một tên miền chính dựa trên một tập hợp các điều kiện hoặc quy tắc nhất định. Điều này thường được thực hiện thông qua phần mềm hoặc cấu hình máy chủ web để tạo ra và quản lý các subdomain một cách tự động, thay vì phải thủ công cấu hình từng subdomain một cách riêng lẻ.